W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jaka dotknęła także Polskę, Sejm RP w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Zgodnie z ww. ustawą (Dz.U.2020.1842) podjęta została decyzja, o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych.

W art. 31x wspomnianej ustawy czytamy:

2. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dodaj komentarz