W PROGRAMIE:

NORMY I PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 2024

 • Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączanie zasilania – aktualne wymagania i problemy interpretacyjne
  dr hab. inż. Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
   
 • Obowiązkowe czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez PSP- studium przypadku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jako wyrób budowlany. Wymagania z zakresu ochrony ppoż. w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych
  st. kpt. Mateusz Pytel, Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdańsku

11 PREZENTACJI TECHNICZNYCH
Szczegółowe tematy prezentacji w programie wydarzenia

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Aby wziąć udział w Seminarium wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
lub wyślij zgłoszenie na adres mailowy: zaproszenia@seminariaregionalne.pl
zgłaszając siebie lub też inne osoby podając:
• Imię i Nazwisko
• E-Mail personalny
• Telefon
• Stanowisko
Sprawdzimy dostępność miejsc i potwierdzimy udział. Wyślemy przypomnienie mailem i SMS przed wydarzeniem.

Gorąco zachęcamy do przekierowania zaproszenia do innych architektów, projektantów, wykonawców czy inwestorów potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Zaproszeń i Potwierdzeń:
EMAIL: zaproszenia@seminariaregionalne.pl

TEL: 664 787 055 lub 600 880 120
Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziału do piątku w godzinach od 8:00 do 15:50.

Kurs na uprawnienia budowlane

Posted by Karolina Siemińska on  1 marca 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

AKTUALIZACJA

Informujemy, iż spotkanie organizacyjne dot. kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej odbędzie się w dniu 19 marca br. (wtorek) o godz. 16.30.

Spotykamy się w budynku Domu Technika ul. Rajska 6, pok. 325.

Na spotkaniu organizacyjnym zostanie podana m.in. przybliżona liczba zajęć/godzin.

Dot. kursu na Uprawnienia SEP

Posted by Karolina Siemińska on  28 lutego 2024

Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna).

Planowany termin rozpoczęcia:  I połowa maja 2024 r.

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań) – 600,00 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” (10 spotkań) – 850,00 zł
*Ostateczna ilość zajęć może ulec zmianie. 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 20.00

Zajęcia będą odbywały się w budynku Domu Technika ul. Rajska 6,
jak również w formie zdalnej (Skype).

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
Osoby nieposiadające jednego z ww. dokumentów, po ukończeniu naszego szkolenia w ramach prowadzonej NPKU otrzymają zaświadczenie, które będzie uprawniało do podejścia do egzaminu z Eksploatacji w grupie 1 w zakresie obsługi dla punktów 2, 6, 7 i 13.

W dniu 08.02.2024 z inicjatywy Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP odbyła się  debata poświęcona zagadnieniom dotyczącym doborowi kabli i przewodów elektrycznych ze względu na ich reakcję na ogień oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Moderatorem debaty był kol. Łukasz Gorgolewski (Oddział Poznański SEP). W debacie, oprócz członków zespołów roboczych CNiPE SEP dotyczących tych zagadnień, kol. Marcina Burzyńskiego (Oddział Gdański SEP, kol. Grzegorza Osiora (Oddział Rzeszowski SEP), kol. Jerzego Kaflika (Oddział Warszawski SEP) udział wzięli zaproszeni goście – przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB. Uczestnikami debaty byli także
kol. Marcin Orzechowski i kol. Julian Wiatr z Centralnej sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP (obaj Oddział Warszawski SEP). 

Debata miała formę  swobodnej rozmowy i dyskusji specjalistów. Skład jej uczestników zapewnił wszechstronne podejście do omawianych zagadnień. Celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska. Jest to tyle ważne, że obecnie obowiązujące uregulowania prawne i normatywne są niepełne lub sformułowane nieprecyzyjnie, co w efekcie powoduje to występowanie szeregu wątpliwości i sporów interpretacyjnych. Podjęte działania będą kontynuowane.

Debata  odbyła się w sali w konferencyjnej Warszawskiego Domu technika NOT, a spotkanie obserwował z portretu Ignacy Łukasiewicz.

Oprac. Grzegorz Osior

Informujemy, że zostało podpisane przez Prezesa SEP Zarządzenie nr 16 zawierającego decyzję o unieważnieniu normy N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień

22.01.2024 r. – Zarządzenie nr 16_norma_wycofanie

                                  Partner

Współpracujemy z