W dn. 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Poniżej przekazujemy link do najnowszego rozporządzenia:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W dn. 13 czerwca br. w Hotelu Mercure w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Gdańsk SEP, w czasie którego zostały wybrane nowe władze na kadencję 2022-2026. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia ustępujących władz – Prezesa oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Korzystając z okazji wręczone zostały również medale i odznaczenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Udział w WZO wzięli goście honorowi w tym m.in. Dziekan WEiA PG dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, Prezes Pomorskiej Rady FSNT-NOT prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko oraz członek Zarządu Głównego SEP dr hab. inż. Dariusz Świsulski. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem SEP Oddział Gdańsk (kadencja 2022-2026) wygłoszonym podczas WZO przez ustępującego Prezesa Stanisława Wojtasa.

Władze SEP Oddział Gdańsk (kadencja 2022-2026):

Prezes SEP Oddział Gdańsk
Wojtas Stanisław

Zarząd SEP Oddział Gdańsk
Andrzejewska Anna
Jabłonka Jan
Klonowski Tadeusz
Dobrzyński Marcin
Kuczyński Andrzej
Kulling Marcin
Kuźma Emil
Minkowski Przemysław
Nowosielski Andrzej
Rusin Marek
Rynkowski Adam
Stromski Brunon
Szumichora Zuzanna
Zawadzki Patryk
Zimniak Piotr

Komisja Rewizyjna SEP Oddział Gdańsk
Adamska Urszula
Adel Katarzyna
Bulwan Mateusz
Dunajewski Waldemar
Waleński Krzysztof

Sąd Koleżeński SEP Oddział Gdańsk
Budziłowicz Andrzej
Czupryński Bogdan
Gryz Henryk
Jakubiuk Kazimierz

W dn. 3 czerwca 2022 r. Koło SEP nr 4 ENERGA-OPERATOR SA zorganizowało I Turniej Strzelecki ENERGA-OPERATOR SA z hasłem przewodnim „W obronie Europy!” dla członków Kół Oddziału SEP Gdańsk w Gdańskim Centrum Strzeleckim.

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem jeszcze przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy rozpoczęli spotkanie od uroczystego myśliwskiego obiadu po czym udali się na strzelnicę gdzie odbyło się szkolenie BHP z instruktażem obsługi broni. Zawodnicy korzystali z Pistoletu GLOCK, dwóch karabinów maszynowych AK-47 oraz PM Scorpion Evo oraz strzelby Shotgun.

Komendant Turnieju zawiadomił, że Turniej będzie punktowany z wyników strzałów z Pistoletu GLOCK, gdyż jest to najtrudniejszy rodzaj broni dla niezawodowych strzelców. Turniej trwał do późnych godzin wieczornych wyłaniając końcowo zwycięzcę, Członka Koła nr 116 tj. Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej kol. Adriana Pluto-Prondzińskiego, który zdobył aż 96 pkt na 100 możliwych! Drugie miejsce było na równie wysokim poziomie! Gratulujemy! Nagroda uroczyście została przekazana podczas kolacji przez Prezesa Koła nr 4 kol. Tadeusza Klonowskiego oraz Komendanta Turnieju kol. Przemysława Minkowskiego.

Z okazji 90-lecia działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wybrzeżu została wydana książka pt. Moje meandry życiowe poświęcona Henrykowi Bajduszewskiemu, Członkowi Honorowemu SEP.

Koło SEP nr 4 ENERGA w dniu 10.06.2022 r. zorganizowało dla swoich członków Seminarium techniczne dotyczące wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn, złącz kablowych SN, rozdzielnic SN typu Xiria oraz transformatorów dystrybucyjnych.
Spotkanie odbyło się na 34 piętrze budynku Olivia Star w kompleksie Olivia Business Center, al. Grunwaldzka 427C, Gdańsk.
W spotkaniu wzięło udział 40 członków.
 
Firma LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o. zaprezentowała zagadnienia:
1. Projektowanie stacji transformatorowych oraz ZKSN wraz z zabezpieczeniem transformatora potrzeb własnych,
2. Nowy standard EOP: Wnętrzowe stacje transformatorowe SN/nn,

Firma EATON Electric Sp. z o.o. zaprezentowała zagadnienia:
1. Rodzina ekologicznych rozdzielnic średniego napięcia typu Xiria,
2. Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty podczas produkcji, projektowania oraz użytkowania transformatorów dystrybucyjnych Eaton.
 
Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem w restauracji „Vidokówka” na 32 piętrze.

Współpracujemy z