Egzaminy E i D

Terminy:

Najbliższe egzaminy kwalifikacyjne E (eksploatacja) i D (dozór):

  • 18 października 2019 r. godz. 12.oo grupa 1, 2 i 3

  • 23 października 2019 r. godz. 15.00 grupa 1

  • 6 listopada 2019 r. godz. 15.00 grupa 1

  • 8 listopada 2019 r. godz. 12.00 grupa 1, 2 i 3

  • 20 listopada 2019 r. godz. 15.00 grupa 1

  • 22 listopada 2019 r. godz. 12.00 grupa 1, 2 i 3

  • 29 listopada 2019 r. godz. 15.00 grupa 1, 2 i 3

    Egzaminy odbywają się w Oddziale.

Opłaty:

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie  wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia :
- w roku 2019 to kwota  225 zł.

Jednym egzaminem jest, np: "egzamin Eksploatacji w gr. 1". "Egzamin z eksploatacji i dozoru w grupie 1" to już dwa egzaminy - dwie opłaty egzaminacyjne.
Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Millennium: 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537  z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.
Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Istnieje również możliwość dokonania opłaty kartą kredytową w biurze Oddziału.

Wnioski:

Wnioski egzaminacyjne dostępne są tutaj. Taki wniosek można wydrukować dwustronnie i wypełnić w domu bądź wypełnić na miejscu w biurze przed egzaminem.

Zakres i grupy:

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D- dozoru w następujących grupach: 1- elektroenergetyczna, 2- cieplna, 3- gazowa.

Tematyka egzaminacyjna:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) dozoru w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) eksploatacji w grupie cieplnej (gr. 2) dozoru w grupie cieplnej (gr. 2) eksploatacji w grupie gazowej (gr. 3) dozoru w grupie gazowej (gr. 3)

Uznawalność za granicą:

Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uznanie uprawnień zawodowych (polskiego świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski pragnie zajmować się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Tym samym polskie świadectwo kwalifikacyjne może po spełnieniu pewnych wymogów stanowić podstawę do zajmowania się w innych krajach eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. W praktyce przed rozpoczęciem pracy poza granicami RP należy upewnić się jak wygląda uznawalność uprawnień w konkretnym kraju.

Duplikaty uprawnień:

Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Gdańsk w przypadku gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 60 zł. W przypadku chęci uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć mailowo wniosek z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, świadectwa którego dotyczy wniosek (np.: Eksploatacja w grupie cieplnej) i  jeżeli posiada informacje na temat numeru świadectwa kwalifikacji to również ich numer. Po wypłynięciu opłaty przelewem na nasz rachunek bankowy duplikat zostanie wystawiony. Duplikaty można odbierać osobiście bądź może on na życzenie petenta zostać wysłany na adres zamieszkania.

Partnerzy

Współpracujemy z: