Prezesi Zarządu Oddziału Gdańsk SEP

Opracowanie: Henryk Boryń, Andrzej Wawrzyński, Zuzanna Szumichora, Marian Witecki, Marek Behnke

 

Kazimierz Bieliński – prezes Zarządu Oddziału Wybrzeża Morskiego SEP w latach 1932-1939

Kazimierz Bieliński urodził się w 1897 roku. Był dyplomowanym inżynierem elektrykiem, studiował na Oddziale Elektrotechniki Wydziału III Budowy Maszyn, Budowy Okrętów i Elektrotechniki Politechniki Wolnego Miasta Gdańska, który ukończył w 1924 roku. Od roku 1929 mieszkał w Gdyni, gdzie powierzono mu organizację Miejskich Zakładów Elektrycznych. Do wybuchu wojny był dyrektorem tych zakładów, które prowadziły całokształt prac związanych z elektryfikacją budowanego miasta i portu. Dzięki stanowczej i patriotycznej postawie inż. Bielińskiego praktycznie całe wyposażenie techniczne związane z elektryfikacją budującej się Gdyni zakupiono w kraju, promując tym samym krajowy przemysł i jego produkty. Był inicjatorem i organizatorem Oddziału Wybrzeża Morskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Gdyni, który założono w 1932 r. W latach 1932-1939 był jego prezesem. Działał również we władzach centralnych SEP jako członek i sekretarz Zarządu Głównego w latach 1936-1939. Był współorganizatorem X Walnego Zgromadzenia SEP na Bałtyku w lipcu 1938 roku. Uhonorowany dyplomem uznania Komitetu Morskiego Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej i Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz obrony polskości Pomorza. Został aresztowany w październiku 1939 roku i zamordowany przez Niemców w lasach piaśnickich k/Wejherowa 30 listopada 1939 roku.

 

Ignacy Malecki – prezes Zarządu Oddziału Wybrzeża Morskiego SEP w latach 1945-1946

Ignacy Malecki urodził się 18 listopada 1912 roku w Pakiewnej na Wileńszczyźnie. Studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na Sekcji Prądów Słabych ukończył w 1935 roku. Dalsze studia, po uzyskaniu stypendium Funduszu Kultury Narodowej odbył w Berlinie w Instytucie Heinricha Hertza, a następnie w laboratorium Philipsa w Eindhoven. W warunkach konspiracyjnych obronił pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej w 1941 roku (gotowa do obrony już w 1939 roku). Jeszcze przed Po-wstaniem Warszawskim, w 1943 roku uzyskał venia legendi – prawo do wykładania na wyższych uczelniach, odpowiadające dzisiejszej habilitacji (rozprawa habilitacyjna została opublikowana dopiero po wojnie w 1949 roku w Gdańsku).

Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1946 roku, a profesora zwyczajnego w 1952 roku. Był członkiem korespondentem PAN od 1954 roku, a członkiem rzeczywistym od 1958 roku. Otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Techniczne-go w Budapeszcie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Gdańskiej (2002 rok). Przed wojną był kierownikiem laboratorium elektroakustycznego Polskiego Radia. W czasie okupacji wykładał na konspiracyjnym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po wojnie przeniósł się do Gdańska obejmując stanowisko naczelnego dyrektora Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Pomorskiego. Jednocześnie zaangażował się w działalność dydaktyczną, wykładał na Wydziale Elektrycznym PG w latach 1945-1951, jako jeden z pierwszych pracowników wydziału. Był kierownikiem Katedry Elektrotechniki Stosowanej i Akustyki – specjalistą w dziedzinie akustyki wnętrz, hydroakustyki i techniki ultradźwiękowej oraz prowadził też, we współpracy z Marynarką Wojenną na Oksywiu, badania nad torpedami akustycznymi. Opracował projekty akustyczne sal Sejmu, Teatru Narodowego, Rady Państwa, Polskiego Radia w Warszawie, a także Filmu Polskiego. Związki z Warszawą spowodowały, że w 1950 roku profesor został powołany w Politechnice Warszawskiej na kierownika Katedry Elektroakustyki. W 1952 roku został dziekanem utworzonego Wydziału Łączności, a następnie prorektorem Politechniki Warszawskiej. Działał czynnie w SEP. W październiku 1945 roku aktywnie uczestniczył w reaktywacji Oddziału Wybrzeża Morskiego w Gdańsku jako uczestnik grupy inicjacyjnej. Wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Oddziału w kadencji 1945-1946. Zmarł 12 czerwca 2004 roku.

Stanisław Trzetrzewiński – prezes Zarządu Oddziału Wybrzeża Morskiego w latach 1946-1947 oraz Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1948-1949

Stanisław Trzetrzewiński urodził się 6 lipca 1901 roku. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom inżyniera elektryka w grudniu 1928 roku. Doktorat w zakresie elektrotechniki obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w roku 1951, a tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1963 roku. Pracę zawodową rozpoczął na Politechnice Warszawskiej jeszcze jako student w 1925 roku na stanowisku asystenta w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć. W latach 1934-1939 pracował jako starszy konstruktor w Państwowych Zakładach Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie oraz jako rzecznik patentowy z własną kancelarią. Po kampanii wrześniowej przebywał w niewoli w obozie jenieckim. W lutym 1945 roku przeniósł się na Pomorze i początkowo pracował w Wojewódzkim Urzędzie w Bydgoszczy w ramach „Grupy Operacyjnej Pomorskiej”, a następnie od listopada 1945 roku na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym urządzając laboratoria dydaktyczne i tworząc Katedrę Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć jako jeden z pierwszych dydaktyków zatrudnionych na uczelni w tym początkowym najtrudniejszym okresie. Był kierownikiem Katedry Miernictwa Elektrycznego, pełnił funkcję prodziekana w latach 1956-1959 oraz dziekana Wydziału Elektrycznego w latach 1959–1964. Profesor S. Trzetrzewiński działał aktywnie w SEP – jako członek Oddziału Warszawskiego był sekretarzem obrad sekcji miernictwa podczas zjazdu elektryków polskich i czeskich w 1933 roku, brał udział w pracach Międzystowarzyszeniowej Komisji Patentowej powołanej w 1937 roku do przygotowania projektu nowelizacji ustawy patentowej w Polsce. Po II wojnie w roku 1945 czynnie uczestniczył w reaktywacji Oddziału Wybrzeża Morskiego pełniąc funkcję sekretarza w Zarządzie Oddziału (1945-1946) i prezesa (1946-1947), a następnie po reorganizacji oddziału i powołaniu Oddziału Gdańskiego jego sekretarza w kadencji 1947/1948 oraz prezesa w latach 1948-1949. Zmarł 2 sierpnia 1964 roku, jest pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Kazimierz Kopecki – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1947-1948 oraz 1954-1956

Kazimierz Kopecki urodził się 28 kwietnia 1904 roku. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Politechniki Lwowskiej i w 1928 roku uzyskał dyplom inżyniera elektryka. W 1950 roku uzyskał na Politechnice Warszawskiej stopień doktora nauk technicznych, a w 1958 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu studiów w Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek w Toruniu (pod kierunkiem dyrektora A. Hoffmanna), gdzie zajmował się problemami ekonomicznymi elektryfikacji. W kwietniu 1945 roku przybył do Gdańska i brał udział w odbudowie, uruchomieniu i organizacji Politechniki Gdańskiej, a w szczególności Wydziału Elektrycznego. Na tym wydziale rozpoczął wykłady, a w 1946 roku został powołany na profesora nadzwyczajnego. Prof. K. Kopecki był pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego (1945-1950), a następnie pełnił funkcje prorektora (1951-1956 i 1959-1960) oraz rektora Politechniki Gdańskiej (1960-1966). Przez 24 lata był kierownikiem Katedry Elektroenergetyki, od 1969 roku był dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki, aż do przejścia na emeryturę w 1974 roku. Profesor Kopecki pro-wadził intensywną pracę naukową – jego dorobek obejmuje łącznie ok. 450 prac, monografii, książek, artykułów, referatów i ekspertyz, z których wiele ukazało się w językach obcych. Profesor kierował licznymi pracami doktorskimi i opiekował się wieloma pracami habilitacyjnymi, co stworzyło podstawy rozwoju nowej gałęzi nauki – energetyki kompleksowej, obejmującej wszystkie przemiany energetyczne i wszystkie nośniki. Stworzył wielką szkołę naukową, a swoich uczniów uczył myślenia ekonomicznego o sprawach technicznych, patrzenia na rozwój energetyki w powiązaniu z rozwojem całej gospodarki, rzetelności naukowej i umiłowania prawdy. W 1970 roku Uniwersytet w Manchester nadał mu godność Honorary Fellow – jako pierwszemu uczonemu spoza krajów zachodnich. W 1975 roku Politechnika Gdańska nadała Profesorowi równie zaszczytne wyróżnienie – godność doktora honoris causa. Prof. Kopecki był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, a od 1956 roku Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, którego był współzałożycielem i współorganizatorem. W Naczelnej Organizacji Technicznej pełnił przez szereg lat funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Gospodarki Energetycznej. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich od roku 1928. Pełnił funkcję prezesa Od-działu Toruńskiego w roku 1933. Po wojnie, w 1945 roku walnie przyczynił się do reaktywacji Oddziału Wybrzeża Morskiego w Gdańsku, biorąc udział w pracach zespołu organizacyjnego oraz pełniąc funkcję wiceprezesa Oddziału w kadencji 1945-1946. Po przekształceniu Oddziału w 1947 roku w Oddział Gdański SEP prof. Kopecki dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Zarządu w latach 1947-1948 oraz 1954-1956. W 1972 roku Profesor uzyskał godność członka honorowego SEP nadaną przez Walny Zjazd Delegatów SEP. Prof. Kopecki zmarł 11 marca 1984 roku w Gdańsku.

Tadeusz Gałęzowski – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1949-1951

Tadeusz Gałęzowski, inżynier elektryk, praco-wał w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego SEP w latach 1949-1951.

 

 

 

 

 

 

Władysław Hykiel – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1951-1952

Władysław Hykiel, inżynier o specjalności elektroenergetycznej, pracował w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku w Dziale Eksploatacji. Równocześnie był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Energetycznym przy Zakładzie Energetycznym Gdańsk. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego SEP w latach 1951-1952.

 

 

 

 

Ryszard Całka – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1952-1954

Ryszard Całka urodził się  22 lutego 1924 roku w Warszawie. Wykształcenie inżynierskie o specjalności telekomunikacyjnej uzyskał w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Brał udział jako żołnierz w Powstaniu Warszawskim. Do Gdańska przeniósł się w 1946 roku. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1952-1954. W kadencji 1961-1962 był członkiem Sekcji Telekomunikacyjnej. Został uhonorowany Złotą Odznaką Honorową SEP w roku 1965 oraz tytułem „Zasłużonego Seniora SEP” w 1992 roku. Zmarł 17 lutego 2004 roku i został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

 

 

 

 

Jerzy Dziedzic – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1956-1957

Jerzy Dziedzic urodził się 3 listopada 1922 roku. Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w roku 1948 z dyplomem magistra inżyniera elektryka, doktorat obronił w roku 1955, a tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1971 roku. Pracę zawodową rozpoczął na macierzystej uczelni jeszcze jako student w 1946 roku, zajmując kolejne stanowiska od asystenta do profesora. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję kierownika katedry oraz prodziekana, dziekana, prorektora, kierownika zakładu, kierownika studium podyplomowego, zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Elektrotechniki i Automatyki. Pracował również poza PG, jako wykładowca w Gdańskich Technicznych Zakładach Naukowych w 1948 roku, w Szkole Inżynierskiej NOT w Gdańsku w 1951 i na Politechnice Szczecińskiej w latach 1959-1961, jako projektant w Państwowym Biurze Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku w latach 1949-1950 oraz jako doradca naukowy w Instytucie Energetyki w Warszawie w latach 1954-1958. Był członkiem i pracował we władzach wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W SEP pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego w kadencji 1956-1957. Za działalność zawodową był wielokrotnie wyróżniany nagrodami ministra oraz nagrodami rektora PG. Za swoje osiągnięcia na polu zawodowym i społecznym został wyróżniony wieloma odznaczeniami – Złotym Krzyżem Za-sługi (1955), Medalem X-lecia Polski Ludowej (1955), Złotą Odznaką AZS (1956), Srebrną Odznaką SEP (1962), Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego (1963), Złotą Odznaką ZNP (1964), Odznaką Honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1967), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976). Zmarł 3 kwietnia 1989 roku w Gdańsku, jest pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Piotr Ciechanowicz – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1957-1958

Prof. Piotr Ciechanowicz urodził się 6 lutego 1904 roku w Bielicy na Ziemi Nowogródzkiej. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom inżyniera elektryka w roku 1929. Doktorat obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w roku 1956. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1965. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze na studiach w firmie ASEA, a po ukończeniu studiów pracował w Państwowej Szkole Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie jako wykładowca przedmiotów zawodowych, jednocześnie był opiekunem szkolnego koła SEP, które rozwinęło szeroką działalność. Od 1933 r. pracował w firmie „Pomoc Inżynierska” i w prywatnym laboratorium kontroli liczników elektrycznych prowadzonym osobiście z upoważnieniem GUM. Po prze-niesieniu się do Warszawy w 1942 roku zatrudnił się w GUM, a po Powstaniu Warszawskim pracował jako starszy elektryk w cukrowni Józefów k/Błoni pod Warszawą. Po wojnie przeniósł się do Gdańska, równocześnie przez 3 lata pracował w Zakładzie Energetycznym, w Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy i był jednym z organizatorów Wydziału Elektrycznego PG. Jednak poświęcił się głównie działalności naukowo-pedagogicznej na PG, gdzie w latach 1945-1970 wykładał elektrotechnikę teoretyczną pracując w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej. Przez kilka kadencji pełnił funkcję prodziekana wydziału oraz kierownika katedry. Poza tym był także wykładowcą elektrotechniki w Gdańskich Technicznych Zakładach Naukowych, Wyższej Szkole Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkole Inżynierskiej, w której był dziekanem Wydziału Elektrycznego. Profesor P. Ciechanowicz działał aktywnie w SEP – w okresie międzywojennym jako członek i sekretarz Oddziału Wileńskiego, a po II wojnie w roku 1945 czynnie uczestnicząc w reaktywacji Oddziału Wybrzeża Morskiego. Pełnił funkcje prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego SEP w latach 1957-1958 oraz wiceprezesa w roku 1959, przewodniczącego koła SEP na PG w kadencji 1963-1964. Za działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą został wyróżniony nagrodami ministra oraz rektora PG. Był odznaczony Medalem X-lecia Polski Ludowej. Zmarł 28 listopada 1970 roku w Gdańsku, jest pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Jarosław Sajko – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1958-1959

Jarosław Sajko, magister inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka, pracował jako zastępca dyrektora i główny specjalista w Zakładzie Energetycznym Gdańsk. Działał aktywnie Stowarzyszeniu. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego SEP w latach 1958-1959. Był wieloletnim (1961-1978) przewodniczącym Sekcji Energetyki Zawodowej Zarządu Oddziału Gdańskiego, a przez cztery kadencje 1961-1965 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału. W latach 1975-1981 był członkiem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego i w następnej kadencji 1981-1984 przewodniczącym oddziałowego koła seniorów.

 

 

Ignacy Gościcki – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1959-1961

Ignacy Gościcki urodził się 19 czerwca 1897 roku w Płocku. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplominżyniera elektryka w roku 1930. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze na studiach w firmie „Prasa Polska” jako maszynista drukarski z obowiązkiem kontroli urządzeń elektrycznych drukarni oraz w lokalnej elektrowni w „Domu Prasy”. Po zakończeniu studiów nadzorował ruch i roboty sieciowe jako kierownik Elektrowni Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Po przejściu w 1935 roku do Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA pracował w kierownictwie ruchu w Skarżysku Kamiennej, a od 1936 jako zastępca dyrektora eksploatacji Zjednoczenia. Po wojnie w kwietniu 1945 roku przeniósł się do Gdańska i przez kilka lat pełnił odpowiedzialne funkcje w pomorskiej elektroenergetyce. Był kierownikiem Wydziału Sieci w Zjednoczeniu Okręgu Nadmorskiego, przejmował pomorskie elektrownie wodne od wojskowych władz sowieckich, na zlecenie inż. E. Kwiatkowskie-go opracował i przeprowadził odbudowę sieci elektrycznych na zatopionych Żuławach, co warunkowało ich odwodnienie. W roku 1947 rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej wykładając elektryfikację wsi na wydziałach Elektrycznym, a następnie Agromechanicznym. Równocześnie w latach 1948-1950 był wykładowcą w Liceum i Gimnazjum Energetycznym w Gdańsku. W 1950 roku został mianowany zastępcą profesora i kierownikiem Katedry Elektryfikacji Rolnictwa, przy czym nadal utrzymywał związki z energetyką zawodową pracując na pół etatu jako kierownik pracowni systemów sieciowych. W latach 1951-1956 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego. Jako uznany specjalista był członkiem Komisji Elektryfikacji Rolnictwa przy Wydziale IV PAN. Był aktywnym członkiem SEP już w okresie międzywojennym – w kadencji 1938/1939 pełnił funkcję prezesa Oddziału Radomsko-Kieleckiego. Po wojnie włączył się czynnie do organizacji Oddziału Gdańskiego, był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału, pracował w komisji osprzętu sieciowego, był prezesem Oddziału w latach 1959-1961. Działał również w Zarządzie Głównym SEP – w okresie 1962-1965 był przewodniczącym Sekcji Elektryfikacji Rolnictwa oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Zmarł 28 listopada 1970 roku w Gdańsku, jest pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Karol Śmielak – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1961-1962

Karol Śmielak studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka po ukończeniu studiów II stopnia w roku 1952. Pracował w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku jako zastępca przewodniczącego. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego SEP w latach 1961-1962.

 

 

 

 

Henryk Bartmański – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1962-1966

Henryk Tadeusz Bartmański urodził się 21 sierpnia 1911 roku. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom inżyniera elektryka w roku 1936. Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po studiach w firmie Warszawska Wytwórnia Kabli. Po odbyciu służby wojskowej pracował do września 1939 roku w Polskich Zakładach Siemensa w Warszawie. W czasie wojny kierował Biurem Elektroinstalacyjnym w Radomiu. Po wojnie krótko pracował w Bydgoszczy jako projektant, by już w sierpniu 1945 przenieść się do Gdańska. Początkowo zatrudnił się jako kierownik robót w Pomorskim Biurze Elektrotechnicznym, a potem w firmie „Denso” Oddział Gdańsk jako do-radca techniczny. Ostatecznie w lutym 1950 roku rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, zajmując kolejne stanowiska akademickie od pomocniczego pracownika nauki, aż do zastępcy profesora i starszego wykładowcy. Pełnił również odpowiedzialne funkcje na Wydziale: prodziekana w latach 1958-1960 oraz 1970-1975, kierownika Studium Wieczorowego dla Pracujących w latach 1966-1968, kierownika Studium Zawodowego od 1968 roku i kierownika Zakładu Elektrotechniki Rolniczej do 1971 roku. Od 1977 roku na emeryturze. Działał aktywnie w SEP. Był przewodniczącym koła zakładowego SEP na PG, wiceprezesem Zarządu Oddziału Gdańskiego w kadencji 1954-1955, członkiem Zarządu Oddziału w latach 1960-1962 oraz prezesem Zarządu Oddziału w okresie 1962-1965. Działał również w Zarządzie Głównym SEP jako członek w latach 1962-1968. Był czynnym rzeczoznawcą SEP od 1973 roku i kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa w Gdańsku od 1975 do 1977 roku. Miał uprawnienia rzeczoznawcy Polcargo oraz biegłego sądowego. Zmarł 13 października 2002 roku w Gdańsku, jest pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Henryk Bajduszewski – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1966-1978

Henryk Bajduszewski urodził się 19 stycznia 1924 roku w Bydgoszczy. Studiował na Wieczorowej Szkole Inżynierskiej przy Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym, uzyskał tytuł inżyniera łączności w 1955 roku o specjalności techniki przenoszenia przewodowego. Pracę zawodową rozpoczął w 1947 roku po powrocie do kraju po demobilizacji z II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w rejonowym Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym w Poznaniu po ukończeniu kursu teletechnicznego. W 1949 roku został przeniesiony do Gdańska, gdzie pracował przy odbudowie i rozbudowie urządzeń łączności. W latach 1955-1957 pracował w Technikum Łączności w Gdańsku na stanowisku kierownika Pracowni Elektrycznej i Teletechnicznej. W 1957 roku został powołany na pełnomocnika dyrektora Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku do organizacji Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego w Elblągu i był naczelnikiem tego urzędu do 1959 roku. W 1959 roku objął stanowisko dyrektora Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych w Gdańsku, przyczyniając się do budowy urządzeń telekomunikacyjnych, nie tylko na terenie województwa gdańskiego, ale także bydgoskiego, olsztyńskiego, białostockiego, koszalińskiego, słupskiego i toruńskiego. W 1985 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku. Z SEP jest związany od 1956 roku, w którym zorganizował koło SEP w Technikum Łączności w Gdańsku i był jego przewodniczącym. Od 1959 roku jest członkiem oddziałowej sekcji telekomunikacji oraz jej przewodniczącym od 1961 roku. W 1960 roku został wybrany do Zarządu Gdańskiego Oddziału SEP. W 1966 roku został wybrany prezesem Oddziału Gdańskiego SEP i funkcję tę pełnił przez 14 lat do 1979 roku. Działał aktywnie na rzecz powołania Oddziału Elbląskiego SEP. W latach 1990-1998 był przewodniczącym Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, a następnie w latach 1998-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Na Walnym Zjeździe Delegatów w Łodzi został wybrany do Głównej Komisji Rewizyjnej SEP na kadencję 2006-2010, a na Walnym Zjeździe Delegatów w Katowicach do Głównego Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2010-2014. W latach 1964-1988 był członkiem prezydium NOT w Gdańsku, a w latach 1966-1969 wiceprezesem oddziału NOT, biorąc aktywny udział w pracach związanych z budową nowego Domu Technika w Gdańsku. Brał aktywny udział w pracach przedkongresowych na IV, V i VII Kongresie NOT jako członek Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Od 1982 roku jest członkiem Związku Kombatantów RP. Od 2002 roku jest członkiem Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku, obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego. Za działalność zawodową i stowarzyszeniową odznaczony został: Złotym Krzyżem Zasługi (1965), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971), Odznakami Honorowymi „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, „Za Zasługi dla Województwa Elbląskiego” i „Za Zasługi dla Gdańska”, Odznaką „400-lat Poczty Polskiej” i Złotą Odznaką „Zasłużonym Pracownikom Łączności”, Srebrnymi i Złotymi Odznakami Honorowymi SEP i NOT. Uchwałą Zarządu Głównego SEP z grudnia 1991 roku otrzymał tytuł Zasłużonego Seniora SEP oraz uzyskał godność członka honorowego SEP nadaną przez Walny Zjazd Delegatów SEP w 1999 roku. Za udział w woj-nie 1939-1945 odznaczony został brytyjskim Medalem Wojny (War Medal 1939-1945) i Gwiazdą Italii (Italy Star) oraz Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1995 roku uzyskał status Weterana Walk o Niepodległość. W 2002 roku otrzymał medal Pro Patria. Zmarł 18 września 2022 r. w wieku 98 lat, został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Centralnego Srebrzysko.

Jacek Marecki – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1978-1981

Jacek Marecki urodził się 11 marca 1930 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Elektrycznym PG i otrzymał dyplomy inżyniera elektryka w 1952 roku oraz magistra inżyniera w 1954 roku. Doktoryzował się na Wydziale Elektrycznym PG w 1961 roku, a następnie habilitował się na tymże Wydziale w 1966 roku. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, a tytuł profesora zwyczajnego – w 1979 roku. W czasie studiów pracował od 1951 roku w Zakładzie Elektroenergetyki PG jako projektant. W 1958 roku był stypendystą Fundacji Forda w Wielkiej Brytanii, gdzie po ukończeniu studium podyplomowego energetyki jądrowej uzyskał w 1959 roku dyplom Royal College of Science and Technology w Glasgow. Był dziekanem Wydziału Elektrycznego PG (1969-1973), dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki (1974-1984), prorektorem PG (1984-1987), kierownikiem Katedry Elektrowni i Gospodarki Energetycznej PG (1991-2000), członkiem PAN od 1991 roku (członkiem rzeczywistym PAN – w 2004 roku) oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce od 2010 roku. Po przejściu na emeryturę w 2000 roku pracował nadal jako profesor zwyczajny na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG do 2005 roku i w Oddziale PAN w Gdańsku – do 2010 roku. Jest autorem lub współautorem ok. 200 publikacji z zakresu energetyki – książek, rozdziałów w wydawnictwach książkowych, artykułów, referatów i ekspertyz. Prowadził m.in. badania granic opłacalności skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opracował oryginalną metodę podziału kosztów wytwarzania energii w elektrociepłowniach pomiędzy energię elektryczną i ciepło, rozwinął metodę optymalizacji rozwoju systemu elektroenergetycznego z udziałem elektrowni cieplnych i wodnych oraz elektrowni jądrowych. Wypromował 14 doktorów nauk technicznych. Uczestniczył w licznych zagranicznych konferencjach naukowych. Jest członkiem International Association for Energy Economics oraz członkiem Institution of Engineering and Technology w Wielkiej Brytanii. Brał czynny udział w pracach krajowych organizacji naukowych. Był redaktorem naczelnym „Archiwum Energetyki” (1979-2009), przewodniczącym Rady Naukowej IMP PAN (1996-2006) oraz wiceprezesem (1996-2002) i prezesem (2003-2010) Oddziału PAN w Gdańsku. Jest członkiem GTN, PTETiS, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej w Województwie Pomorskim. Do SEP wstąpił w 1956 roku. W latach 1972-1978 był członkiem Zarządu Głównego SEP, a w latach 1978-1981 prezesem Oddziału Gdańskiego SEP. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Energetyki Jądrowej SEP. W 1990 roku otrzymał godność członka honorowego SEP. Jest laureatem nagrody naukowej Siemensa (1998) oraz licznych nagród resortowych i uczelnianych. Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1994) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000).

Karol Samarzewski – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1981-1987 oraz 1990-1994

Karol Aleksander Zygmunt Samarzewski urodził się 16 lipca 1928 roku w Łodzi. Studiował na Wy-dziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej uzyskując w roku 1952 dyplom inżyniera elektryka. Studia II stopnia (magisterskie) ukończył w roku 1961. Pracował w Zakładzie Energetycznym Okręgu Pół-nocnego w Gdańsku od 1952 roku do 1991 roku (roku przejścia na emeryturę). Za całokształt pracy zawodowej został odznaczony Srebrną (1977) i Zło-tą (1985) Odznaką Zasłużonego dla ZE Gdańsk oraz Złotą Odznaką Zasłużonego dla Energetyki (1981). Za osiągnięcia w działalności społecznej otrzymał odznaczenia: Za Zasługi dla Gdańska (1975) i Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1979). Do SEP wstąpił w 1961 roku. W latach 1966–1990 pełnił funkcję przewodniczącego koła SEP przy ZE Gdańsk, a od roku 1969 był członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego pełniąc przez 4 kadencje funkcje wiceprezesa (1972-1981 i 1987-1995) oraz prezesa przez 3 kadencje (1981-1987 i 1990-1994). W latach 1987-1990 był członkiem Zarządu Głównego SEP. Za działalność stowarzyszeniową uhonorowany został przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w 1994 roku tytułem „Honorowego Prezesa Oddziału Gdańskiego SEP”. W latach 1983-1987 i 1990-1995 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Gdańsku. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP (1972, 1978), Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT (1974, 1978), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gdańska” (1975), medalem Pożarskiego (1979), Odznaką Honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1981) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988). Zmarł 18 października 1995 roku, jest pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie.

Benedykt Kacprzak – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1987-1990

Benedykt Kacprzak urodził się 21 marca 1931 roku w Równem na Wołyniu. Ukończył Gimnazjum Elektryczne w Jeleniej Górze i następnie Liceum Elektryczne GTZN w Gdańsku w 1952 roku. Studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym uzyskując w roku 1957 dyplom magistra inżyniera elektryka. Doktorat, którego promotorem był prof. S. Grudziecki, obronił w roku 1974. Pracę zawodową rozpoczął na macierzystej uczelni jeszcze jako student we wrześniu 1955 roku, zajmując kolejne stanowiska od zastępcy asystenta do adiunkta w Katedrze Wysokich Napięć i Aparatów Rozdzielczych. Odbył kilkumiesięczny staż w przemyśle i energetyce francuskiej. Był aktywnym członkiem SEP od 1965 roku. Przez kilka kadencji pełnił funkcję sekretarza i przewodniczącego koła zakładowego SEP nr 1 na PG. Był członkiem Zarządu Oddziału w latach 1978-1990, w którym kolejno był sekretarzem w kadencji 1978-1981, wiceprezesem w latach 1981-1987. W kadencji 1981-1984 był również członkiem Rady Oddziału Wojewódzkiego NOT w Gdańsku. Wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego SEP w kadencji 1987-1990. W latach 1994-1998 był członkiem Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa Gdańsku, a w kadencji 1998-2002 był członkiem Zarządu Oddziału i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Konferencji i Targów. Za działalność zawodową i stowarzyszeniową odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gdańska”, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP. Zmarł 6 grudnia 2006 roku w Gdańsku, jest pochowany na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Zdzisław Śliwa – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1994-1997

Zdzisław Śliwa urodził się 26 lipca 1936 roku w Jezupolu. Ukończył szkołę zawodową w Białogardzie i technikum w Gdańsku. Studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym uzyskując w roku 1969 dyplom inżyniera elektryka o specjalności elektroenergetyka. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1952 w firmie Elektromontaż w Gdańsku już po ukończeniu szkoły zawodowej. Następnie pracował w Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy w latach 1962-1975 jako specjalista. W 1975 roku przeniósł się do OIGE w Gdańsku, gdzie pracował jako główny specjalista, zastępca dyrektora, a od roku 1991 jako dyrektor naczelny. Był członkiem SEP od 1962 roku. Pracował aktywnie w Oddziale Gdańskim od 1975 roku prowadząc Poradnię Energetyczną oraz pełniąc następujące funkcje: przewodniczącego koła zakładowego SEP w OIGE w Gdańsku, członka Prezydium Zarządu Oddziału w latach 1978-1987, przewodniczącego Komisji Szkoleniowej i Komisji ds. Konkursów, wiceprezesa Zarządu Oddziału przez dwie kadencje do roku 1994 oraz prezesa Zarządu Oddziału w kadencji 1994-1997. Działał również w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej. Był również przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej do ustalania kategorii zagrożenia wybuchem pomieszczeń, ich stref i przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem. Był członkiem komisji na uprawnienia budowlane przy woje-wodzie w Gdańsku. Za działalność zawodową i społeczną był wyróżniony od-znaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi – Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnymi i Złotymi Odznakami Honorowymi SEP (1975, 1981) oraz NOT (1976, 1982), medalem Pożaryskiego (1980), medalem 50 lat Oddziału Gdańskiego SEP (1997) oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gdańska” (1975) i Odznaką Honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1980). Zmarł tragicznie 11 czerwca 1997 roku w wypadku samochodowym. Jest pochowany na cmentarzu Oliwskim w Gdańsku-Oliwie.

Andrzej Wawrzyński – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 1997-2006

Andrzej Wawrzyński urodził się 23 kwietnia 1937 roku w Lublinie. Ukończył Technikum Energetyczne w Płocku w 1954 roku i podjął studia na Wy-dziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1959 roku w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych w Gdańsku. Od 1961 roku był pracownikiem Gdańskich Zakładów Elektronicznych UNIMOR pełniąc kolejno funkcje energetyka, kierownika Oddziału Głównego Energetyka, szefa Służby Utrzymania Ruchu i dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu. W latach 1975-1990 niezależnie od stanowiska służbowego pełnił równolegle funkcję szefa zespołu nowych uruchomień w za-kresie wyposażenia technicznego ciągów produkcyjnych. Do SEP wstąpił w 1972 roku. W zakładowym kole SEP pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w latach 1975-1978. Aktywnie działał na szczeblu oddziałowym będąc członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego od roku 1978 pełniąc kolejno funkcje: sekretarza w kadencji 1981-1984, wiceprezesa w latach 1984-1997, prezesa w latach 1997-2006 oraz wiceprezesa od roku 2011. Był jednym z głównych organizatorów Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Gdańsku w 1987 roku oraz wielu konferencji (w tym międzynarodowych) realizowanych przez Oddział. Równolegle działał w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Gdańsku będąc kierownikiem Ośrodka w latach 1994-2006. Równie aktywnie działał w Zarządzie Głównym SEP będąc członkiem Zarządu Głównego w kadencjach 1987-1990 i 2006-2010, członkiem Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień w kadencji 1987-1990, członkiem Centralnej Komisji Finansów i Działalności Gospodarczej w kadencji 1998-2002 oraz jej przewodniczącym w kadencji 2002-2006, członkiem Rady IRSEP w dwu kadencjach 1998-2006, a następnie jej przewodniczą-cym w kadencji 2006-2010. W kadencji 2010-2014 członek Głównej Komisji Rewizyjnej SEP. Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Izby w latach 2002-2010. Za działalność zawodową i stowarzyszeniową odznaczony został: Brązowym (1977) i Złotym (1987) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), Brązową Odznaką Zasłużony dla Energetyki (1977), Złotą Odznaką Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (2010), Srebrną (1979) i Złotą (1987) Odznaką Honorową SEP. Medalami M. Pożarskiego (1998), K. Szpotańskego (1999) i S. Szpora (2011), medalami 40-lecia (1987) i 50-lecia (1997) Oddziału Gdańskiego SEP, 90-lecia SEP (2009), medalem Prezydenta Miasta Gdańska (2010) oraz Odznakami Honorowymi „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1988) i „Za Zasługi dla Gdańska” (1978).

Stanisław Dąbrowski – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 2006-2010

Stanisław Maciej Dąbrowski urodził się 14 kwietnia 1938 roku w Zduńskiej-Woli. Studiował na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym, w roku 1966 uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka. Pracę zawodową rozpoczął w Z.C.P. Włocławek jako kierownik laboratorium elektroenergetycznego, następnie pracował jako projektant – inspektor nadzoru w BP „Prosynchem” Gliwice O/Włocławek – Zakłady Azotowe. Po przeniesieniu się do Gdańska w 1973 roku został zatrudniony na stanowisku kierownika zespołu – głównego projektanta w BP „Bipronaf” Kraków – Rafineria Gdańska, aż do przejścia na emeryturę. W okresie pracy zawodowej uzyskał liczne dodatkowe umiejętności i uprawnienia – nauczyciela szkół zawodowych, wykładowcy SEP, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, rzeczoznawcy SEP, państwowego rzeczoznawcy budowlanego i biegłego sądowego. Do SEP wstąpił w 1966 roku. Był współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym koła zakładowego SEP nr 64 przy Rafinerii Gdańskiej (obecnie Grupa LOTOS SA), a przez kilkanaście lat przewodniczącym Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gdańskiego. Od 1980 roku jest członkiem Zarządu Oddziału, a w latach 2006-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gdańskiego SEP. Aktualnie jest członkiem Centralnej Komisji Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zarządu Głównego SEP (od 1993 roku), kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Gdańsku (od 2006 roku) oraz członkiem Zarządu Oddziału NOT w Gdańsku (od 2008 roku). Za działalność zawodową i stowarzyszeniową uhonorowany został Srebrnymi i Złotymi Odznakami Honorowymi SEP oraz NOT, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalami stowarzyszeniowymi Kazimierza Szpotańskiego, prof. Mieczysława Pożaryskiego, prof. Józefa Węglarza i prof. Stanisława Szpora. Zmarł nagle 26 września 2019 r., miał 81 lat.

Waldemar Dunajewski – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 2010-2018

Waldemar Dunajewski urodził się 12 marca 1947 roku w Romankowie na Mazurach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Maturę zdał w 1965 r. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując w roku 1971 dyplom magistra inżyniera elektryka. Na Politechnice Gdańskiej ukończył również studia podyplomowe w zakresie Energetyki Jądrowej w 1974 roku oraz Organizacji, Ekonomii i Zarządzania Przemysłem w 1988 roku. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę zawodową w Elektrociepłowni Elbląg, a następnie pracował w Zakładzie Energetycznym Elbląg pełniąc różne funkcje kierownicze, w tym Dyrektora Technicznego przez ostatni okres pracy (4 lata). W 1987 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże, którym kierował nieprzerwanie przez 22 lata, aż do momentu przejścia na emeryturę w 2009 roku (po przekształceniu firmy w spółkę prawa handlowego w 1994 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni Wybrzeże). Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich wstąpił jeszcze jako student w styczniu 1970 roku. Jako młody inżynier w Elblągu aktywnie działał w SEP pełniąc funkcje: Prezesa Koła przy Elektrociepłowni Elbląg, Członka Komitetu Założycielskiego Oddziału Elbląskiego SEP, Wiceprezesa Oddziału Elbląskiego SEP I kadencji oraz Prezesa Oddziału Elbląskiego III i IV kadencji. W Gdańsku przez dwie kadencje (2010 – 2018) pełnił funkcję Prezesa Oddziału Gdańsk SEP, gdzie następnie w roku 2018 został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (2018-2022). Równie aktywnie działał w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, gdzie przez 8 lat sprawował funkcję Członka Rady NOT. Z inicjatywy Waldemara Dunajewskiego zostało powołane do życia Stowarzyszenie na Rzecz Elektrowni Jądrowej w Województwie Pomorskim, w którym to pełnił funkcję Prezesa I kadencji (2011-2015). W roku 2019 na czas III kadencji został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, gdzie zastąpił na tym miejscu prof. dr hab. inż. Jacka Mareckiego. Waldemar Dunajewski był aktywnym organizatorem i działaczem wielu organizacji pracodawców pełniąc w poszczególnych latach funkcję: Wiceprezesa Gdańskiego Związku Pracodawców (1994-2001), Prezesa Związku Pracodawców Elektrociepłowni w Polsce (1998-2008), Członka Zarządu oraz Wiceprezesa Federacji Związku Prac. Energetyki Polskiej (1998-2009), Członka Komisji Trójstronnej Branży Energetyka (2002-2008), Członka Rady Zarządz. Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki (2009-2012). Za swoją pracę zawodową i społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami stowarzyszeniowymi, regionalnymi, resortowymi oraz państwowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w roku 1999 za działalność na rzecz organizacji pracodawców.

Sam uważa, że największą satysfakcję odczuł odbierając w 2019 roku w Warszawie statuetkę „Wyróżniającemu się nauczycielowi, opiekunowi i sojusznikowi młodzieży’’ przyznaną mu na wniosek Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej.

Stanisław Wojtas – prezes Zarządu Oddziału Gdańsk SEP w latach 2018-obecnie

Stanisław Wojtas urodził się 1 stycznia 1947 roku w Biskupicach na ziemi kaliskiej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu w 1964 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1970 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera w zakresie Aparatów Elektrycznych. Po ok. 1,5 rocznej pracy w Zakładzie Remontowym Energetyki w Gdańsku został słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym PG. W roku 1974 został pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i był zatrudniony na stanowiskach st. asystenta, st. wykładowcy, adiunkta i docenta. Jego praca doktorska dotyczyła diagnostyki izolacji polietylenowej kabli wysokich napięć. Przez 2 lata (1988 -1990) był wykładowcą w University of Basrah w Iraku. W latach 2006 - 2007 zorganizował i kierował 2 semestralnym studium podyplomowym dla kadry Koncernu Energetycznego ENERGA SA w Gdańsku. W ramach działalności dydaktycznej był m.in. opiekunem ponad 200 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz współautorem skryptów wspomagających zajęcia laboratoryjne zwłaszcza z zagadnień związanych z technikami wysokonapięciowymi. Działalność badawcza w początkowej fazie pracy naukowej dotyczyła problematyki oceny stanu i zjawisk towarzyszących degradacji izolacji kabli polietylenowych, które wtedy były wprowadzane do produkcji w Polsce (Bydgoska Fabryka Kabli). W efekcie wieloletniej współpracy z BFK w 1980 roku otrzymał nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ostatniej dekady XX wieku głównym przedmiotem jego pracy badawczej stała się ochrona odgromowa, a zwłaszcza budowa i ocena bardzo ważnego elementu tej ochrony jakim jest system uziemień. Wprowadził do praktyki pomiarowej polskiej i zagranicznej udarową metodę pomiaru impedancji uziemień piorunochronnych. Idea pomiarów uziemień metodą udarową była podejmowana w latach 60-tych ubiegłego wieku przez zespół prof. S. Szpora, ale ówczesny stan techniki nie pozwalał na jej powszechne stosowanie. Dostępne w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku wysokonapięciowe elementy półprzewodnikowe i elektroniczne pozwoliły jemu wraz z zespołem na opracowanie i wprowadzenie na rynek udarowych mierników uziemień, które dziś są w powszechnym użyciu. Jest autorem lub współautorem około 120 prac publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą oraz około 60 niepublikowanych sprawozdań z badań i ekspertyz. Po formalnym przejściu na emeryturę w 2012 roku w dalszym ciągu realizuje różne formy zatrudnienia i pracy w oparciu o Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Do SEP wstąpił w 1972 roku i w latach 1978 – 80 był sekretarzem Koła SEP na Politechnice Gdańskiej, a w latach 1980 – 88 był przewodniczącym tego Koła. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. W latach 2014-18 był członkiem Zarządu Oddziału Gdańsk, a od roku 2018 jest prezesem Oddziału Gdańsk. Za działalność naukową i społeczną został odznaczony m.in. Medalem Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą i Szafirową Odznaką Honorową SEP.

 

Literatura

[1] Praca zbiorowa: Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki wczoraj i dziś. Księga jubileuszowa 1904-2004. Wydawnictwo PG, Gdańsk 2004

[2] Politechnika Warszawska, https://www.pw.edu.pl/

[3] Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,

[4} https://www.pg.gda.pl/

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: