NIP 583-001-09-29                    ul.Rajska 6 pok. 325
www.sep.gda.pl                           80-850 Gdańsk
e-mail: sep@sep.gda.pl                    tel/fax 58-301-49-24

Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa
Rzeczoznawca
mgr inż. Marek Rusin
m.rusin@sep.gda.pl
tel.kom. 606 730 041

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zrzesza inżynierów i techników kierunków m.in.: elektrycznych, energetycznych, elektrotechnicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych i elektronicznych. SEP wspiera przemysł i inne dziedziny gospodarki realizując usługi eksperckie. Rzeczoznawcy SEP rekrutują się spośród naukowców i praktyków uczelni, instytutów, biur projektowych i przedsiębiorstw zapewniając wysoką jakość świadczonych usług. Wykonywane przez nas usługi są bezstronne w zakresie technicznym, uwzględniają obowiązujące przepisy postęp technologiczny i techniczny na świecie.

Specjaliści udzielają bezpłatnych porad techniczno-organizacyjnych w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych w każdy poniedziałek oraz środę w godz. 11.00 - 14.00

Stowarzyszenie Elektryków Polskich udziela

REKOMENDACJI
dla firm w zakresie  w produkcji wyrobów i świadczonych usług
w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki

Ośrodek Rzeczoznawstwa realizuje usługi w zakresie:

►Ekspertyz, orzeczeń i opinii dla sądów;

►Wyceny majątku i mienia:
□ elektryki – instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych,
□ energetyki – elektrycznej, cieplnej i gazowej,
□ automatyki, informatyki i telekomunikacji

►Opracowania instrukcji eksploatacyjnych, remontowych, stanowiskowych;

►Projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;

►Opracowania kosztorysów, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych;

►Pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych;

►Oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych;

►Weryfikacji opracowanych projektów i kosztorysów;

►Przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych;

►Nadzoru nad pracami budowlano-montażowymi i inwentaryzacyjno-technicznymi;

►Organizacji spotkań naukowo-technicznych (sympozja, wystawy, konferencje);

►Opiniowania wniosków o nadanie specjalizacji zawodowych;

►Działalności informacyjnej i doradztwa technicznego;

►Opracowania i pośrednictwa sprzedaży materiałów szkoleniowych;

►Oceny działania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, w tym instalacji antenowych, internetowych i telefonicznych; rozstrzyganie sporów dot. jakości ich funkcjonowania;

►Wykrywanie przyczyn zakłóceń radioelektrycznych;

►Oceny spełniania wymagań kompatybilności elektromagnetycznej;

 

NR DZIAŁU – NAZWA DZIAŁU SPECJALISTYCZNEGO
01 Aparatura Elektryczna
02 Automatyka i Technika Pomiarowa
03 Ekonomika, Zarządzanie i Organizacja Pracy
04 Elektroakustyka
05 Maszyny i Napędy Elektryczne
06 Elektronika
07 Technika Świetlna
08 Instalacje i Urządzenia Elektryczne
09 Telekomunikacja i Teleinformatyka
10 Trakcja Elektryczna
11 Elektrownie, Elektrociepłownie i Ciepłownie
12 Elektrotechnika Morska
13 Badania Środowiskowe
14 Sprzęt Elektryczny Powszechnego i Domowego Użytku
15 Sieci Elektroenergetyczne
16 Inżynieria Materiałowa
17 Elektrotermia Przemysłowa
18 Elektromechatronika Pojazdów Samochodowych
19 Komputery i Sieci Komputerowe
20 Elektrotechnika w rolnictwie
21 Energoelektronika
22 Eksploatacja Systemów
23 Elektrotechnika w Górnictwie
24 Energetyka Przemysłowa
25 Elektrostatyka
26 Dydaktyka w Elektryce
27 Jakość Energii Elektrycznej
Szczegółowy zakres przedmiotowy i wykaz działów specjalistycznych znajduje się tutaj.

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: