Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna).

Planowany termin rozpoczęcia:  II połowa września 2024 r.

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań) – 600,00 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” (10 spotkań) – 850,00 zł
*Ostateczna ilość zajęć może ulec zmianie. 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 20.00

Zajęcia będą odbywały się w budynku Domu Technika ul. Rajska 6,
jak również w formie zdalnej (Skype).

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
    – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
Osoby nieposiadające jednego z ww. dokumentów, po ukończeniu naszego szkolenia w ramach prowadzonej NPKU otrzymają zaświadczenie, które będzie uprawniało do podejścia do egzaminu z Eksploatacji w grupie 1 w zakresie obsługi dla punktów 2, 6, 7 i 13.

Dodaj komentarz