Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich obowiązani są na podstawie statutu do opłacania składek członkowskich. Ich wysokość ustalana jest uchwałą Zarządu Głównego SEP na każdy rok przed jego rozpoczęciem.

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:

1) członkowie honorowi SEP

2) zasłużeni seniorzy SEP

Składki ulgowe opłacają członkowie:

1) emeryci i renciści,

2) studenci i uczniowie,

3) przebywający na urlopach wychowawczych,

4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,

5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania  składki ulgowej

Uchwałą nr 63/2015 - 2014/2018 z dnia 16 grudnia 2015 roku ZG SEP ustalił składki na rok 2016 w wysokości:

10 zł miesięcznie tj. 120 zł rocznie - normalna,

3 zł miesięcznie tj. 36 zł rocznie - ulgowa.

W roku 2018 składki pozostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

Wysokość składki członkowskiej do 2014 r. (włącznie) wynosiła:

1. Dla pracujących:
- miesięczna: 6 zł.
- roczna: 72 zł.

2. Dla pozostałych, tj. studentów, emerytów i rencistów:
- miesięczna: 2 zł.
- roczna: 24 zł.

Składki członkowskie można opłacać:

1) za pomocą polecenia przelewu przedsiębiorstwa, przy którym znajduje się Koło (opłacanie składek zbiorowo za wszystkich pracujących członków Koła),

2) przez Skarbnika Koła,

3) ulgowe za pomocą przelewu lub osobiście w biurze Oddziału Gdańskiego SEP (tzw. druk Kasa Przyjmie).

4) normalne za pomocą przelewu bankowego w następujący sposób:

Odbiorca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk
Adres: Rajska 6, 80-850 Gdańsk
Konto: Millennium 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Koło nr, składki za rok ...
Kwota: 120 PLN

Wszelkie wątpliwości związane z ustaleniem zaległości i pytania dotyczące składek prosimy kierować na poniższy adres: mbehnke@sep.gda.pl

Partnerzy

Współpracujemy z: